زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه - بخش انبار

 

قسمت انبار خوراک کاملا مجزا از قسمت مصرف است، گزارشات مربوط به مانده خوراک، خرید،

افت و ... از این بخش تهیه می شود، وارد کردن خوراک به انبار، تعیین خوراکهایی که برای دام

استفاده نمیشود و برای اموری غیر از مصرف دام از انبار خارج می شود، امکان مشاهده گردش

خوراک و اطلاعات مربوط به آن خوراک، انتقال اطلاعات موجودی از سال قبل، محاسبه قیمت خوراکها