زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه - بخش خوراكها

 

مشخص ساختن  و تعیین کد خوراک ها در گله ، تعیین نقطه سفارش برای هر کدام از خوراک ها

(اعلان اینکه خوراک مورد نظر در انبار رو به اتمام است). تعیین خوراک هایی که به عنوان

سرک استفاده می شوند