زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه - بخش سرك

 

وقتی دام های یک بهاربند در مصرف خوراک(مثلا یونجه و یا یک جیره خاص) بیشتر از سرانه تعیین شده احتیاج

داشته باشند در این قسمت وارد برنامه شده و محاسبه می شود.