زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه - بخش كنسانتره

 

ثبت اطلاعات مربوط به کنسانتره(فرمول نویس، اقلام موجود در کنسانتره و ...)، تعیین مقدار مصرف کنسانتره

توسط دام همچنین تعیین درصد هرکدام از اقلام موجود در کنسانتره، ثبت اطلاعات مربوط به پرمیکس

(پیش مخلوط)، امکان حذف و یا اصلاح کنسانتره هایی که وارد شده(تا قبل از اینکه وارد مصرف شوند)،