زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه - بخش گروهاي دامي

کنترل هزینه های مربوط به خوراک در گله، برای محاسبه قیمت تمام شده شیر دسته بندی گله امری ضروری

است برای سهولت در دسته بندی کد گروه دامی برای هر دسته تعریف می شود. کد مورد نظر می تواند با

برنامه حسابداری برای در نظر گرفتن هزینه های قیمت تمام شده مشترک باشد