زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه - بخش مصرف

از تمام اطلاعات خوراک، کنسانتره و جیره در این بخش استفاده می شود، برای ثبت مصرف جدید باید اطلاعات را از روز بعد از ورود آخرین اطلاعات وارد کرد، نکته: قبل از ثبت هرگونه اطلاعات در بخش مصرف بایدتمام اطلاعات مربوط به آن روز در برنامه مدیران وارد شده باشد بعد وارد برنامه تغذیه شویم، تعیین تعداد دامهایی که قرار است در بهاربندهای مشخص تغذیه شوند، ثبت اطلاعات مربوط به پسماند در بهاربندها و انتقال به بهاربند دیگر، مقایسه بهاربندهای مدیران و تغذیه و حل مغایرتهای احتمالی با استفاده از کلیدبررسی مصرف، مشاهده جیره های غیر فعال، تهیه فرم خوراک ریز