زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه - بخش تعديل

 

 مانند سرک است اما برعکس عمل میکند یعنی از سرانه دام برداشته میشود